Cây cảnh để bàn

Sen Đá Yêu Thương

800.000

Cây cảnh để bàn

My Garden

600.000

Cây cảnh để bàn

Sen Đá

100.000

Cây cảnh để bàn

Cau Tiểu Trâm

120.000

Cây cảnh để bàn

Cỏ Lan Chi

60.000

Cây cảnh để bàn

Trường Xuân Garden

60.000

Cây cảnh để bàn

Lá Trường Xuân

60.000

Cây cảnh để bàn

Cây Lưỡi Hổ

100.000

Cây cảnh để bàn

Sen Đá

50.000

Cây cảnh để bàn

Vườn Xinh

400.000